.

بایگانی

نقد و بررسی “وجود ذهنی” از دیدگاه ابن سینا

۱۴ مرداد ۱۳۸۹ نظر بدهید

پژوهشهای فلسفی کلامی 40

دکتر قاسم کاکایی (دانشیار دانشگاه شیراز)

عزت مقصودی (کارشناس ارشد فلسفه و کلام)

چکیده

در فلسفه اسلامی،  هر چند مباحث “وجود شناسی” جایگاه بسیار مهمی دارد و بخش اعظمی از مباحث و مسایل را به خود اختصاص داده است، ولی مباحث “معرفت شناسی” به دلایل مختلف، تفصیل چندانی نیافته است. یکی از معدود مسایلی که به تفصیل در فلسفه اسلامی از آن بحث شده است و می توان آن را ذیل بحث “معرفت شناسی” گنجانید، مسأله “وجود ذهنی” است. اما بین محققان تاریخ فلسفه، چنین مشهور است که این بحث از فخر رازی آغاز گشته، سپس از طریق خواجه نصیرالدین طوسی به فیلسوفان مکتب شیراز رسیده و در آن جا بسط و تفصیل یافته و سرانجام نزد ملاصدرا راه حل نهایی پیدا کرده است. در این مقاله نشان خواهیم داد که علی رغم این ادعا، مباحث وجود ذهنی از جمله اثبات وجود ذهنی، ماهیت وجود ذهنی، شبهات مربوط به آن و پاسخ این شبهات، همه، نزد فیلسوف بزرگ جهان اسلام، ابن سینا، مطرح شده است و وی فیلسوفانه به همه آن‌ها پرداخته است و همه فیلسوفان بعد از او، در این مسأله از وی متأثرند.

واژگان کلیدی: ابن سینا، وجود ذهنی، معرفت شناسی،‌ مکتب شیراز، علم،‌ ذهن

naghd va barresi vojod zehni az didgah ebne sina.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک

وحدت وجود یا وحدت شهود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت

۹ اسفند ۱۳۷۹ ۱ نظر

 

shuhud

پژوهشهای فلسفی – کلامی ۵

نظریه وحدت وجود که از جانب عرفا مطرح شده به علت دور از عقل بودن و نیز به علت مخالفت با بعضی از ظواهر متون مقدس، مورد مخالفتهای فراوان قرار گرفته است. جمعی از طرفداران این نظریه برای کاستن این مخالفتها، آن را به وحدت شهود تاویل کرده اند و آن را بیشتر مقوله ای معرفت شناختی قلمداد کرده اند تا مقوله ای وجودشناختی. مقاله حاضر به بررسی این امر از دیدگاه دو عارف شرق و غرب ، ابن عربی و اکهارت می پردازد و

نشان می دهد که تفکیک بین وحدت وجود و وحدت شهود با مبانی عرفا سازگار نیست.

دکتر قاسم کاکایی،پژوهشهای فلسفی و کلامی، سال ۲، شماره ۱، زمستان ۷۹ ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک