.

بایگانی

الاهیات عرفانی از دیدگاه علاء الدوله سمنانی و بوناونتوره

۱۸ اسفند ۱۳۸۸ نظر بدهید

دکتر قاسم کاکایی
دکتر حمید محمودیان

فصلنامه اندیشه دینی شماره 31

اندیشه دینی ۳۱

چکیده
این مقاله درصدد است به اجمال، نظریات دو عارف در دو سنت دینی را مورد بررسی تطبیقی قرار دهد؛ یکی شیخ علاءالدوله سمنانی، عارف و متکلم قرن هشتم هجری، که نظریه‌ی وی در برابر نظریه‌ی «وحدت وجود» ابن عربی به «وحدت شهود» مشهور شد و سپس در آرای کسانی هم‌چون سید محمد گیسو دراز و احمد سرهندی بسط پیدا کرد و دیگری قدیس بوناونتوره، الهی‌دان و عارف قرن سیزدهم میلادی از فرقه فرانسیسیان که رابطه‌ی جهان، انسان و خداوند را در آثار خویش به‌ویژه در کتاب سفر روح به سوی خداوند به گونه‌ای تبیین کرده است که بی‌شباهت با نظریه‌ی «وحدت شهود» نیست. در الاهیات به طور کلی و الاهیات سلبی به نحو خاص شباهت‌های قابل تأملی بین این دو عارف مسلمان و مسیحی وجود دارد که این مقاله به آن می‌پردازد. ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

علاءالدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ نظر بدهید
andishe 10

اندیشه دینی ۱۰

در این مقاله ابتدا دیدگاه سمنانی در مورد وحدت عرفانی بیان شده آن‌گاه انتقادات وی نسبت به نظریه وحدت وجود و شخص ابن عربی مطرح گشته و سپس در پاسخ این سؤال که وی چگونه می‌تواند در عین عارف بودن نظریه وحدت وجود را قبول نداشته باشد، پنج توجیه و احتمال، از ضعیف به قوی، ارائه شده است. توجیه چهارم و پنجم بیش از همه مرضی نگارنده قرار گرفته و سپس این نتیجه حاصل شده که سمنانی بیانگر وحدت شهود است نه وحدت وجود.


دکتر قاسم کاکایی، دانشیار بخش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز
فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره اول جدید، شماره اول، (پیاپی ۱۰)، ادامه ی نوشته

بررسی اختلاف علاءالدوله سمنانی با ابن عربی در باب وحدت وجود

۹ تیر ۱۳۸۰ ۱ نظر
aladowle

فرهنگ قومس

یکی از اموری که علاءالدولۀ سمنانی به واسطۀ آن، در میان عرفا ممتاز گشته و توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است، موضوع مخالفت شدید وی با برخی از آرای وحدت وجودی ابن عربی است، چنان که در حاشیه ای بر فتوحات، کلام گزنده ای نسبت به ابن عربی می گوید که حتی سرسخت ترین مخالفان ابن عربی، همچون ابن تیمیه، نیز نگفته اند.

قاسم کاکایی، فرهنگ قومس، سال ششم، شمارۀ ۲۰ قاسم کاکایی

وحدت وجود یا وحدت شهود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت

۹ اسفند ۱۳۷۹ ۱ نظر

 

shuhud

پژوهشهای فلسفی – کلامی ۵

نظریه وحدت وجود که از جانب عرفا مطرح شده به علت دور از عقل بودن و نیز به علت مخالفت با بعضی از ظواهر متون مقدس، مورد مخالفتهای فراوان قرار گرفته است. جمعی از طرفداران این نظریه برای کاستن این مخالفتها، آن را به وحدت شهود تاویل کرده اند و آن را بیشتر مقوله ای معرفت شناختی قلمداد کرده اند تا مقوله ای وجودشناختی. مقاله حاضر به بررسی این امر از دیدگاه دو عارف شرق و غرب ، ابن عربی و اکهارت می پردازد و

نشان می دهد که تفکیک بین وحدت وجود و وحدت شهود با مبانی عرفا سازگار نیست.

دکتر قاسم کاکایی،پژوهشهای فلسفی و کلامی، سال ۲، شماره ۱، زمستان ۷۹ ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

درآمدی بر تقریرهای مختلف نظریه وحدت وجود و شبهه شناسی آن

۹ شهریور ۱۳۷۹ نظر بدهید
andishe 4

اندیشه دینی ۴

نظریه وحدت وجود یکی از عمیق ترین دستاوردهای عرفان و یکی از اسرار تاریخ اندیشه بشر است. تعابیر عرفا در این مورد مختلف است. فیلسوفانی که به تجزیه و تحلیل این نظریه پرداخته اند نیز، تقریرهای گوناگون و بعضا متضادی از این نظریه بدست داده اند. متفکرانی که در وادی عرفان سیر نکرده اند، اعم از فیلسوفان، متکلمان و بعضی از فقها، اشکالاتی بر این نظریه وارد کرده آن را ناسازگار با عقل و یا ناسازگار با دین شمرده اند. این مقاله صرفا در پی آن است که به عنوان مقدمه ای برای بررسی ابعاد نظریه وحدت وجود، به جمع بندی تقریرهای مختلف این نظریه و

اشکالات وارد بر آن بپردازد

dar amadi bar taghrirhaye mokhtalef nazaryeh vahdate vojood va shobhe shenasi an.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک