.

بایگانی

قرآن و روش تفسیر آن از دیدگاه ابن عربی

۹ اسفند ۱۳۸۰ نظر بدهید

 

bayyenat 32

مجله بینات

ابن عربی، به عنوان عارفی برجسته، قطعا قرآن را به عنوان یکی از منابع مهم معرفتی می شمارد و در موارد مختلف بدان استناد می جوید. به نحوی که می توان وی را مفسر قرآن محسوب کرد. از نظر وی، قرآن کلیدی است که خدا برای انسان قرار داده و از او خواسته است که از در وارد شود نه از پنجره که سوء ادب محسوب می شود

دکتر قاسم کاکایی     محله بینات، سال هشتم، شماره ۳۲ ادامه ی نوشته
مطالب موجود با عبارات مشترک