.

بایگانی

عرض ذاتی به عنوان معیار تمایز علوم

۱۰ شهریور ۱۳۸۴ نظر بدهید

مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان ش.۱۰

در این مقاله ابتدا معیارهای طبقه بندی علوم بررسی شده سپس قول مشهور مبنی بر تمایز موضوعات به عنوان معیار تمایز علوم و نیز رابطه موضوع علم با عرض ذاتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. آن گاه اقوال مختلف در باب چیستی عرض ذاتی بررسی شده و رابطه عرض ذاتی با ماهیت موضوع علم بیان گشته و دو اشکال مهم که در تعریف عرض ذاتی وجود دارد مطرح شده و پاسخ‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

             دکتر قاسم کاکایی، مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان شماره ۱۰ تابستان ۱۳۸۴ ادامه ی نوشته
مطالب موجود با عبارات مشترک