.

بایگانی

مسأله وجه مشترک در عرفان

۹ شهریور ۱۳۸۳ نظر بدهید
andishe 11

اندیشه دینی ۱۱

این جستار در صدد آن است تا پاسخی برای دو پرسش مهم در باب مسأله وجه مشترک در اموری مانند عرفان، که دچار تنوع مصداقی و مفهومی زیادی‏اند، بیابد: یکی این که آیا امکان معرفی وجه یا مفهوم مشترکِ معنادار‌۱در این گونه امور هست یا نه؟ دوم این که اگر هست چگونه می‏توان به این مفهوم دست یافت؟ این امر می‌تواند مبنای مفاهمه بر سر این گونه موضوعات را فراهم آورد.برای این کار، عرفان را به عنوان یکی از بارزترین مصادیق این‏گونه امور برگزیده و هفت فرض در پاسخ به پرسش نخست مطرح و آن‌ها را با مدل هایی عینی توضیح داده و سپس نقادی کرده است. این هفت فرض، شامل طیفی است که از نظریه‏های اشتراک در ذات طبیعی شروع می‌شود و به نظریه اشتراک لفظی صرف ختم می‌گردد، این مقاله آن فرض را که به وجود نوعی اشتراک معنوی عرفان‏ها در ذات اسمی می‏انجامد تأیید و با مدل معروف فیل‏شناسی در تاریکی، امّا با ملاحظات و قیودی خاص، تبیین می‏کند. بر اساس همین مدل، در پاسخ به پرسش دوم، راه رسیدن به این مفهوم یا وجه مشترک را تحلیل پدیدارشناسانه توصیف‏ها و تنوعات عرفان با تکیه بر فهم اجمالی و بسیطی که از این گونه پدیده‏های تجربی مفروض کرده است می‏داند

دکتر قاسم کاکایی      دکتر علی موحدیان عطار      فصلنامه اندیشه دینی ، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۸۳   ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک