.

بایگانی

معرفت نفس و معرفت رب از دیدگاه ابن عربی

۸ اردیبهشت ۱۳۸۵ نظر بدهید

 

oxford

دانشگاه آکسفورد

در اردیبهشت سال ۱۳۸۵  دکتر قاسم کاکایی  به دعوت انجمن محیی الدین ابن عربی واقع در آکسفورد انگلستان در سمپوزیوم سالانۀ این انجمن تحت عنوان “خود را بشناس” شرکت کرد. در این نشست که به مدت دو روز در دانشگاه آکسفورد برگزار شد متفکران و ابن عربی پژوهانی از کشورهای مختلف به ارائۀ مقاله پرداختند. مقالۀ انگلیسی دکتر کاکایی جزو مقالات برگزیده بود که اخیرا توسط وی بسط وتکمیل یافت و در ژانویۀ ۲۰۰۸  در  مجلۀ زیر منتشر شده است و اصل مقاله ضمیمه می باشد.  

Journal of Muhyiddin Ibn Arabi Society no.42 ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

شناخت و وصال خدا از طریق شناخت نفس از دیدگاه دو عارف مسلمان و مسیحی

۹ اردیبهشت ۱۳۸۰ نظر بدهید
vesag

اندیشه دینی ۳

عرفا معمولا بر این امر تصریح می نمایند که از راه عقل و تفکر به خدا نمی توان رسید و بجای آن برشناخت نفس تکیه می کنند. آنان معتقدند که از راه شهود قلبی و تامل در نفس می توان به خدا راه جست. سرلوحه تعلیمات ایشان در این مورد این است که من عرف نفسه عرف ربه . این مقاله برآن است تا اولا جایگاه و ماهیت نفس را نزد ابن عربی و اکهارت به عنوان بزرگترین عرفای مسلمان و مسیحی بررسی کند و ثانیا کیفیت وصول از نفس به خدا را از دیدگاه آن دو مورد کاوش قرار دهد.

دکتر قاسم کاکایی، دانشیار دانشگاه شیراز،      اندیشه دینی بهار ۱۳۸۰; ۳(۱):۶۷-۹۴ ادامه ی نوشته
مطالب موجود با عبارات مشترک