.

بایگانی

مبانی نظری الهیات سلبی

۲۰ اسفند ۱۳۸۸ نظر بدهید

دکتر قاسم کاکایی (دانشیار دانشگاه شیراز)
اشکان بحرانی (دانشجوی کار شناسی ارشد دانشگاه شیراز)

مبانی نظری الهیات سلبی، نامه مفید شماره 68

نامه فلسفی

چکیده

یکی از مهم­ترین رویکردهای الهیاتی در دوره­ی معاصر، الهیات سلبی است. این رویکرد به رغم آن که امروزه در الهیات جدید، به جِد، مورد توجه و اقبال الهیدانان است، در میان مؤلفان داخلی به درستی شناخته نشده است. در این نوشته، تلاش شده است که در ابتدا تعاریف و برداشت­های مختلف از الهیات سلبی ارائه، تحلیل و نقد شود و سپس با اختیار تعریفی نسبتاً جامع از این رویکرد الهیاتی، بن­مایه­های الهیات سلبی تشریح گردد. با تحلیل تعریف­ها و بن­مایه­های الهیات سلبی می­توانیم این شاخه­ی الهیات را از منظری تازه و با نگاهی نو بنگریم.

کلیدواژه­ها: الهیات سلبی، تنزیه، فنا و بقا، سلب و ایجاب، استعاره­ های سلبی، بعد وجودی، بعد معرفتی، بعد زبانی.

ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

شناخت و وصال خدا از طریق شناخت نفس از دیدگاه دو عارف مسلمان و مسیحی

۹ اردیبهشت ۱۳۸۰ نظر بدهید
vesag

اندیشه دینی ۳

عرفا معمولا بر این امر تصریح می نمایند که از راه عقل و تفکر به خدا نمی توان رسید و بجای آن برشناخت نفس تکیه می کنند. آنان معتقدند که از راه شهود قلبی و تامل در نفس می توان به خدا راه جست. سرلوحه تعلیمات ایشان در این مورد این است که من عرف نفسه عرف ربه . این مقاله برآن است تا اولا جایگاه و ماهیت نفس را نزد ابن عربی و اکهارت به عنوان بزرگترین عرفای مسلمان و مسیحی بررسی کند و ثانیا کیفیت وصول از نفس به خدا را از دیدگاه آن دو مورد کاوش قرار دهد.

دکتر قاسم کاکایی، دانشیار دانشگاه شیراز،      اندیشه دینی بهار ۱۳۸۰; ۳(۱):۶۷-۹۴ ادامه ی نوشته
مطالب موجود با عبارات مشترک

درآمدی بر تقریرهای مختلف نظریه وحدت وجود و شبهه شناسی آن

۹ شهریور ۱۳۷۹ نظر بدهید
andishe 4

اندیشه دینی ۴

نظریه وحدت وجود یکی از عمیق ترین دستاوردهای عرفان و یکی از اسرار تاریخ اندیشه بشر است. تعابیر عرفا در این مورد مختلف است. فیلسوفانی که به تجزیه و تحلیل این نظریه پرداخته اند نیز، تقریرهای گوناگون و بعضا متضادی از این نظریه بدست داده اند. متفکرانی که در وادی عرفان سیر نکرده اند، اعم از فیلسوفان، متکلمان و بعضی از فقها، اشکالاتی بر این نظریه وارد کرده آن را ناسازگار با عقل و یا ناسازگار با دین شمرده اند. این مقاله صرفا در پی آن است که به عنوان مقدمه ای برای بررسی ابعاد نظریه وحدت وجود، به جمع بندی تقریرهای مختلف این نظریه و

اشکالات وارد بر آن بپردازد

dar amadi bar taghrirhaye mokhtalef nazaryeh vahdate vojood va shobhe shenasi an.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک