.

بایگانی

بررسی اختلاف علاءالدوله سمنانی با ابن عربی در باب وحدت وجود

۹ تیر ۱۳۸۰ ۱ نظر
aladowle

فرهنگ قومس

یکی از اموری که علاءالدولۀ سمنانی به واسطۀ آن، در میان عرفا ممتاز گشته و توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است، موضوع مخالفت شدید وی با برخی از آرای وحدت وجودی ابن عربی است، چنان که در حاشیه ای بر فتوحات، کلام گزنده ای نسبت به ابن عربی می گوید که حتی سرسخت ترین مخالفان ابن عربی، همچون ابن تیمیه، نیز نگفته اند.

قاسم کاکایی، فرهنگ قومس، سال ششم، شمارۀ ۲۰ قاسم کاکایی