.

بایگانی

سعادت غایی و عشق الهی

brummer

پروفسور برومر

آن چه در پی می‌آید متن سخنرانی پروفسور ونسان برومر* ‌می‌باشد که در تاریخ شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۸۰ برابر با ۱۳ اکتبر  ۲۰۰۱ میلادی تحت عنوان “سعادت غایی و عشق الهی” در دانشگاه شیراز ایراد، و هم‌زمان توسط دکتر قاسم کاکایی به فارسی ترجمه، و سپس به تقاضای جمع کثیری از دانشجویان چاپ و منتشر شده است. لازم به ذکر است که اصل این مقاله در شماره هفتم فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز به چاپ رسیده است

سعادت غایی و عشق الهی

ونسان برومر    ترجمه قاسم کاکایی

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کز هـر زبـان کـه می‌شنـوم نامـکرر است ادامه ی نوشته