.

بایگانی

راز گلشن راز

۵ اسفند ۱۳۸۸ نظر بدهید

 

خرد صدرا

دکتر قاسم کاکایی
دانشیار دانشگاه شیراز – خردنامه صدرا ش. ۵۷

چکیده

در میان منظومه‌های عرفانی، گلشن راز از شهرت و مقبولیت خاصی برخوردار شده است، اما وجه این شهرت و مقبولیت در چیست؟ راز این گلشن در کجا نهفته است؟ معمولاً کسانی که جنبه‌های ادبی گلشن راز را مدنظر قرار داده‌اند کمتر توانسته‌اند آن مقبولیت را توجیه کنند و از تبیین راز این منظومه وامانده‌اند. نگارنده در این مقاله بر این باور است که برای پی بردن به راز گلشن راز باید با رویکردی پدیدار شناختی و با عبور از تعابیر گلشن راز به چیستی تجربه عرفانی بپردازیم. ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

وحدت آفاقی وجود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت

kheradname 24

خردنامه صدرا ش. ۲۴

ابن عربی و اکهارت مانند هر اندیشمندی دیگر، در پی ریزی جهان بینی خود، در پی شناخت هستی و وجودند. لیکن رویکردشان به “وجود” صرفا از سر فلسفه ورزیدن خشک و بی روح نیست بلکه در هستی، امری قدسی و الهی یافته اند که موجد نوعی “هیبت” در درون عارف است. اصولا در مکتب وحدت وجود، وحدت و الوهیت از هم جدا نیستند. بنابراین، “وجود” برای امثال ابن عربی و اکهارت معنایی فراتر از “وجود” برای فلاسفه دارد

دکتر قاسم کاکایی، خردنامه صدرا،شماره ۲۴، تابستان ۱۳۸۰ ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

آشنایی با مکتب شیراز، میر غیاث الدین منصور دشتکی

۹ آبان ۱۳۷۵ ۲ نظر

 

kheradname 5

خردنانه صدرا ش. ۵

پررونق ترین ایام مکتب فلسفی شیراز با نام غیاث الدین منصور دشتکی همراه است. یکی از مهمترین ویژگیهای وی جامعیت او در علوم مختلف است. اختلافی که بین او و دولت صفوی  پدید آمد باعث انزوای وی شد و حتی پس از وی گریبان حوزه عقلی و فلسفی شیراز را گرفت. اما عظمت و مقام غیاث الدین را از احترامی که ملا صدرا برای وی و پدرش قائل است، می توان پی برد.

دکتر قاسم کاکایی، خردنامه صدرا، شماره ۵ ادامه ی نوشته
مطالب موجود با عبارات مشترک

آشنایی با مکتب شیراز، میرصدرالدین دشتکی

۹ اردیبهشت ۱۳۷۵ نظر بدهید
kheradname 3

خردنامه صدرا ش. ۳

شیراز برای مدت سه قرن، یعنی قرون هشتم، نهم و دهم، کانون اصلی حکمت اسلامی قبل از ملاصدرا بوده است. برخی چون هانری کربن از سلسله فیلسوفان خاندان دشتکی تحت عنوان “مکتب شیراز” یاد می کنند. این جریان با نام صدرالدین محمد دشتکی شروع می شود. شیوه او بیشتر شرح و حاشیه نویسی است. اما این شیوه از

ویژگیهای سنت فلسفی شرق و بخصوص فلسفه اسلامی است.

دکتر قاسم کاکایی، خردنامه صدرا، شماره ۳ ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک

آشنایی با مکتب شیراز (شیراز مهد حکمت،زادگاه ملاصدرا)

۲ شهریور ۱۳۷۴ نظر بدهید
baghe eram

باغ ارم شیراز

اگر بناست ملاصدرا و حکمت متعالیه راباز شناسیم، نمی توانیم از نظر به فضای فرهنگی شیراز قبل از ملاصدرا چشم بپوشیم. شیراز نه تنها زادگاه طبیعی ملاصدراست، بلکه زادگاه فرهنگی اندیشه او وخاستگاه تاریخی حکمت متعالیه محسوب می شود. پرداختن به این نکته هم به شناخت دقیقتر ملاصدرا ومکتب فلسفی او یاری می رساند و هم به تحقیق در باب ناشناخته ترین ومبهمترین دوران تاریخ فلسفه اسلامی در ایران کمک می کند. این دوران فاصله بین قرن هفتم و نهم و حتی تا حدودی قرن دهم است.

قاسم کاکایی، خردنامۀ صدرا، شمارۀ ۲، شهریور ۷۴   [download id=”13″ format=”3″]

ادامه ی نوشته