.

بایگانی

تجربه دینی و تجربه عرفانی از دیدگاه ابن عربی

۱۰ بهمن ۱۳۸۴ نظر بدهید
tajrebe

انجمن معارف اسلامی ایران ۱

بحث تجربه دینی در دو سه قرن اخیر مطرح گشته است، ولی ماده خام این بحث را گزارشهای عرفا از تجارب خویش تشکیل می دهد. این مقاله ابتدا خصوصیات تجربه دینی را از دیدگاه نظریه پردازان ادامه ی نوشته

مطالب موجود با عبارات مشترک