.

خانه > تأليفات, مقاله ها > قاعده الواحد و پارادوکس “وحدت و کثرت” از دیدگاه عرفان

قاعده الواحد و پارادوکس “وحدت و کثرت” از دیدگاه عرفان

alvahed

فصلنامه فلسفه ۳

عارف با شهود حق، و در نتیجه ، با ادراک فنای خویش و فنای عالم، معتقد است که غیر از “حق” که وجود مطلق است، چیزی وجود ندارد و ذات او از هر کثرت و تمایزی مبرا است. از سوی دیگر با حس خویش- که منکر آن نیز نمی تواند باشد- کثرت را ادراک می نماید. حال عقل باید بین این دو نحو ادراک داوری نماید که آیا کثرت واقعی است و وحدت پرداخته ذهن ما می باشد و یا بالعکس و یا هر دو واقعی اند. اگر هر دو واقعی باشند چگونگی پیدایش کثرت از وحدت نیز باید تبیین شود. این مقاله رویکرد ابن عربی و مایستر اکهارت را به این مسأله و نقد آنها را از” قاعده الواحد” مورد بررسی قرار می دهد.

دکتر قاسم کاکایی، فصلنامه فلسفه دانشگاه تهران، شماره ۳  ، زمستان ۱۳۸۰   

/ghaedeh alvahd paradox vahdat va kesrat az didgah ibn arabi va myster eckhart.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات