.

خانه > تأليفات, مقاله ها > گفتگوی اسلام و مسیحیت از دیدگاه ابن عربی و اکهارت

گفتگوی اسلام و مسیحیت از دیدگاه ابن عربی و اکهارت

name mofid 34

نامه مفید ۳۴

ادیان بزرگ ابراهیمی امروز در برابر هجوم اندیشه های الحادی قرار گرفته اند و باید پاسخگوی انتظارات بشر این عصر از دین باشند. از این رو گفتگوی آنها برای رسیدن به مواضعی واحد اجتناب ناپذیر می نماید. این مقاله بر آن است که راه گفتگو را باید در باطن دین جستجو کرد و در این میان عرفا بیشترین سهم را می توانند، داشته باشند. نگارنده در راستای گفتگوی بین اسلام و مسیحیت، ابن عربی و اکهارت را که بزرگترین عرفای نظریه پرداز اسلام و مسیحیت اند برگزیده و از دیدگاه آنان بحث را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. تسامح دینی و فوق آن با پلورالیسم، وحدت ادیان و اختلاف شرایع و نیز موانع کلامی گفتگوی بین اسلام و مسیحیت و راههای رفع آنها از دیدگاه این دو عارف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

دکتر قاسم کاکایی, دانشیار دانشگاه شیراز

نامه مفید اسفند ۱۳۸۱; ۸(۳۴ (فلسفه)):۱۴۹-۱۷۸

goftogoye eslam va masihiat az didgah ebn arabi va mayster eckhart.pdf

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات