.

خانه > رویدادها > سخنرانی دکتر قاسم کاکایی در جمع شیعیان ایتالیایی

سخنرانی دکتر قاسم کاکایی در جمع شیعیان ایتالیایی

arbain italia

اربعین در ایتالیا

به دعوت مؤسسۀ اسلامی امام مهدی (عج) دکتر قاسم کاکایی در جمع شیعیان ایتالیایی سخنرانی کرد. وی در این مجلس که به مناسبت رحلت امام حسن (ع) برگزار شده بود وی به تفصیل در مورد فلسفۀ امامت و به خصوص در مورد صلح امام حسن (ع) سخن گفت.

مؤسسه اسلامی امام مهدی (عج) در اواسط سال  ۲۰۰۳ فعالیت خود را آغاز کرد که البته ثبت رسمی نام و اساسنامه آن در ژانویه ۲۰۰۴ صورت گرفته است. از چندین سال پیش مؤسسات و گروههای شیعی مختلفی در ایتالیا فعالیت داشتند که مسئولین فعلی مؤسسه امام مهدی (عج) و بسیاری از اعضای دیگر آن، هسته مرکزی و حیاتی آن گروهها را تشکیل می دادند. در ادامه این فالیتها و بعلت بعضی تغییرات و رویدادها٬ بخصوص ورود برادران و خواهران جدید و همچنین نیازهای روز٬ بعضی از برادران به تشویق دیگر مسلمانان از داخل و خارج ایتالیا تصمیم به تشکیل گروه سازمان یافته برای کار جدی تر در جهت بهبود کمی و کیفی جامعه کوچک شیعیان ایتالیا از لحاظ فرهنگی و معنوی و همچنین معرفی صحیح اسلام شیعه به غیر مسلمانان گرفتند.
مؤسسه امام مهدی (عج) یک مؤسسه ملی به شمار می آید؛ به این معنی که مسلمانانی از شمالی ترین تا جنوبی ترین استان ایتالیا در آن عضویت دارند. یکی از نکاتی که این مؤسسه  را نسبت به دیگرمؤسسات و گروههای موجود برجسته می کند حضور مرکزی و فعال مستبصرین ایتالیایی است.
این مؤسسه به یاری خداوند٬ در سال ۲۰۰۴ موفق به افتتاح مرکز فرهنگی- مذهبی خود در رم شد که کمک شایانی به اجرای اهداف آن می کند.
At the anniversary of the death of Noble Prophet Muhammad (S) and martyrdom dell’Imam Hasan (AS) and Imam Ridha (AS)
Saturday March 8 (Safar 28) 16.30
presso il “Centro Islamico” di Roma (Via Gualdo Tadino, 17) dell’Associazione Islamica “Imam Mahdi” si terrà una celebrazione religiosa guidata dall’Hojjatulislam Ghasem Kakaie. At the Islamic Centre of Rome (Via Gualdo Tadino, 17) of the Islamic “Imam Mahdi” there will be a religious celebration led dall’Hojjatulislam Ghasem Kakaie.
L’Hojjatulislam Ghasem Kakaie, che è professore presso il Dipartimento di Teologia e Studi Islamici dell’Università di Shiraz (Iran), è specializzato in filosofia, teologia e misticismo. The Hojjatulislam Ghasem Kakaie, who is a professor at the Department of Theology and Islamic Studies at the University of Shiraz (Iran), is specialized in philosophy, theology and mysticism. I suoi articoli e libri, al pari delle numerose conferenze in cui ha partecipato in veste di relatore nel proprio paese ed all’estero, sono incentrati particolarmente sulla figura el’opera dei grandi mistici e gnostici musulmani Ibn Arabi e Mulla Sadra. His articles and books, like the numerous conferences in which he participated as a draftsman in his own country and abroad, are particularly focused on the figure and work of the great mystics and gnostics Muslim Ibn Arabi and Mulla Sadra. Per maggiori informazioni: www.kakaie.com (il sito, in inglese e persiano, contiene alcuni articoli e testi del Hojjatulislam in inglese e persiano). For more information: www.kakaie.com (the site, in English and Persian, contains some articles and texts by Hojjatulislam in English and Persian).
How to reach the centre:
Metropolitana dalla Stazione Termini: Linea A – Direzione Anagnina – Fermata Furio Camillo Subway from Termini Station: Line A – Directorate Anagnina – stop Furio Camillo
Treno: Stazione Tuscolana Train: Tuscolana
Raccordo Anulare: Uscita 21 – Tuscolano, all’altezza di Via Tuscolana n. Ring Road: Exit 21 – Tuscolano, at Via Tuscolana No 320
Per maggiori informazioni e/o prenotazioni: For further information and / or reservations:
imam_mahdi59@ yahoo.it – cell: 3297223003 (Mahdi) Imam_mahdi59@yahoo.it – cell: 3297223003 (Mahdi)
 
مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات