.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۲ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۲ منتشر شد

اندیشه دینی 42

اندیشه دینی ۴۲

فصلنامه اندیشه دینی شماره۴۲ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومرد

کتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

 

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های تطبیق تفسیر زمان در اندیشه‌ی برگسون و ملاصدرا…………………………………………………………………………………………………………

دکتر عبدالرسول کشفی       

فرآیند وحی و معجزه در نفس‌شناسی ابن‌سینا ……………………………………………..

دکتر احمد بهشتی                                               حمیدرضا خادمی                                                  

واقع‌گرایی و ضدواقع‌گرایی و موضع اخلاقی کانت…………………………………………. 

دکتر سروش دباغ                                                 ابوالفضل صبرآمیز                                   

اعتبار قاعده‌ی الواحد در نظام‌های وحدت وجودی در پرتوی ارتباطش با قاعده‌ی «بسیط الحقیقه»………………………………………………………………………………..   

دکتر منیره پلنگی 

نگاهی نو به پدیده‌ی جنین‌شناسی در تفسیر علمی آیات قرآن…………………….

دکتر مهدی ابراهیمی                                          دکتر علیرضا فاضل

بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های تطبیق تفسیر زمان در اندیشه‌ی برگسون و ملاصدرا…………………………………………………………………………………………………………… 

حسین رستمی جلیلیان

 

مفهوم دهرمه در بودیسم…………………………………………………………………………………………………..

دکتر سعید گراوند

)؛                         

 

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات