.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۹ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۹ منتشر شد

andishe 29

اندیشه دینی ۲۹

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۹ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

 
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: دکترنعمت‌ ا… ریاضی    
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری
هیأت تحریریه:
 
سه اصل تمایز در سه نظام فلسفی
دکتر سید محمدکاظم علوی   
اینهمانی شخصی
دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی         وحیده فخار نوغانی       
تحلیل وجود شناختی رابطه‌ی خدا و جهان از دیدگاه میرداماد 
دکتر مرضیه صادقی 
بررسی رابطه‌ی علی و معلولی و تحول مباحث آن در حکمت متعالیه 
دکتر عبدالعلی شکر         
نسبت و رابطه‌ی علم کلام با دانش اصول فقه    
دکتر سید ابوالقاسم نقیبی 
نظریه‌ی حرکت جوهری: پیامدهای فلسفی و تربیتی 
دکتر مرتضی خسرونژاد    دکتر محسن قمی    محمد شریفانی    
پیش سمانتیک و سمانتیک ضمایر آنافوریک
علیرضا دست افشان    دکتر سید محمدعلی حجتی  دکتر محمد سعیدی مهر
 

 ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخهناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز 

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱)؛                         E-Mail:andisheh@rose.shirazu
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
دکتر احمد احمدی
دکتر ونسان برومر
دکتر دیوید بورل
دکتر شهرام پازوکی
 دکتر محمد مهدی جعفری
دکتر محسن جوادی
دکتر ویلیام چیتیک
دکتر سید علی اکبر حسینی
دکتر علی محمد ساجدی
دکتر قاسم کاکایی
دکتر عبدالرسول کشفی
دکتر سید حسین نصر
 دکتر محمد یوسف نیری
 
استاد دانشگاه تهران
 استاد دانشگاه تهران
استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج
استاد دانشگاه نوتردام آمریکا
دانشیار انجمن حکمت و فلسفه
استاد دانشگاه شیراز
دانشیار دانشگاه قم
استاد دانشگاه دولتی نیویورک
استاد دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
دانشیار دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه تهران
استاد دانشگاه جورج واشنگتن
استاد دانشگاه شیراز  
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات