.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۷ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۷ منتشر شد

andishe 27

اندیشه دینی ۲۷

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۷ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: دکترنعمت‌ ا… ریاضی
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری
هیأت تحریریه:
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
دکتر احمد احمدی
دکتر ونسان برومر
دکتر دیوید بورل
دکتر شهرام پازوکی
دکتر محمد مهدی جعفری
دکتر محسن جوادی
دکتر ویلیام چیتیک
دکتر سید علی اکبر حسینی
دکتر علی محمد ساجدی
دکتر قاسم کاکایی
دکتر عبدالرسول کشفی
دکتر سید حسین نصر
دکتر محمد یوسف نیری
استاد دانشگاه تهران
استاد دانشگاه تهران
استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج
استاد دانشگاه نوتردام آمریکا
دانشیار انجمن حکمت و فلسفه
استاد دانشگاه شیراز
دانشیار دانشگاه قم
استاد دانشگاه دولتی نیویورک
استاد دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
دانشیار دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه تهران
استاد دانشگاه جورج واشنگتن
استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱)؛                         E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir
· بررسی تطبیقی آرای ابن سینا و ساموئل کالریج در مورد تمایز
میان خیال و تخیل
دکتر حسن بلخاری قهی
· بداء: نقد و بررسی نظریه‌های اندیشمندان مسلمان
دکتر نوریه ریاضی
· بررسی تطبیقی دیدگاه‌های امام محمدغزالی و نل نادینگز
دکتر صمد موحد    دکتر خسرو باقری       احمد سلحشوری
· سنت ارسطویی در فلسفه اخلاق غرب: دیدگاه‌های مک‌اینتایر
قدرت‌اله قربانی
· طرحی نو در طبقه‌بندی اسمای الهی و ارتباط بین آن‌ها
مهدی افتخار
· مؤلفه‌های تصویر هنری در قرآن
دکتر سید حسین سیدی

شاپور اعتماد

مفاهیم دکارتی و تعهد اخلاقی

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات