.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۵ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۲۵ منتشر شد

andishe 25

اندیشه دینی ۲۵

صلنامه اندیشه دینی شماره ۲۵ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

هیئت تحریریه

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
دکتر احمد احمدی
دکتر ونسان برومر
دکتر دیوید بورل
دکتر شهرام پازوکی
دکتر محمد مهدی جعفری
دکتر محسن جوادی
دکتر ویلیام چیتیک
دکتر سید علی اکبر حسینی
دکتر علی محمد ساجدی
دکتر قاسم کاکایی
دکتر عبدالرسول کشفی
دکتر سید حسین نصر
دکتر محمد یوسف نیری
استاد دانشگاه تهران
استاد دانشگاه تهران
استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج
استاد دانشگاه نوتردام آمریکا
دانشیار پژوهشکده حکمت و فلسفه
استاد دانشگاه شیراز
دانشیار دانشگاه قم
استاد دانشگاه دولتی نیویورک
استاد دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
دانشیار  دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه شیراز
استاد دانشگاه جورج واشنگتن
دانشیار دانشگاه شیراز
· دین و اخلاق در جامعه گرایی دورکیم و نقد آن
مسلم محمدی
· علم و دین در پرتو روش تفسیر موضوعی- علمی قرآن کریم
دکتر علی اصغر هادوی نیا
· تجلی جاودانگی قرآن در قاعده جری و تطبیق
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
· رازستانی و رمز گشایی اختلاف دیدگاه‌های شیخ الرییس درباره نظام فیض
دکتر عین اله خادمی
· شهود عرفانی و ارزش معرفت شناختی آن
دکتر محسن جوادی         علیرضا معظمی گودرزی
· مخالفت شیخ شبستری با حکیمان، فیلسوفان و متکلمان
دکتر شهین اعوانی
· سرشت انسانی و ماهیت اخلاق
دکتر محمدعلی شمالی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی
تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه
ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز
نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، صندوق پستی ۱۱۱۹، تلفن: ۶۲۹۲۲۰۲ (۰۷۱۱)

دورنگار: ۶۲۶۹۲۲۵ (۰۷۱۱)          E- Mail:

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات