.

خانه > تأليفات, مقاله ها > بررسی تطبیقی نظریه ی تشکیک ملاصدرا و نظریه ی تمثیل آکوئیناس

بررسی تطبیقی نظریه ی تشکیک ملاصدرا و نظریه ی تمثیل آکوئیناس

اندیشه دینی شماره 41

اندیشه دینی شماره ۴۱

دکتر قاسم کاکایی (استاد فلسفه دانشگاه شیراز)

منصوره رحمانی (کارشناس ارشد فلسفه وکلام اسلامی)

 

چکیده

تحلیل معنا شناختی اوصاف الهی همواره مورد توجه متکلمان، فلاسفه و عرفا بوده و نظرات مختلفی در این باب بیان گردیده است. محدودیت های زبان بشری از یک طرف و وجود نامتناهی خداوند از طرف دیگر، سبب شده است که دست یافتن به تبیینی معقول از اوصاف الهی دشوار گردد. ملاصدرا با استفاده از اشتراک معنوی و تشکیک در وجود، می کوشد به گونه ای در باب اوصاف الهی سخن بگوید که هم تعالی خداوند حفظ گردد و هم شناخت و اتصاف ذات باری تعالی به اوصاف ایجابی ممکن شود. توماس نیز با نفی اشتراک لفظی محض و اشتراک معنوی متواطی، و طرح نظریه ی تمثیل خود را از افتادن در دام تشبیه و تنزیه می رهاند. در این مقاله به بررسی و مقایسه ی این دو دیدگاه پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: تشکیک، تمثیل، ملاصدرا، آکوئیناس، اوصاف الهی.

barresi tatbighi nazaryeh tashkik molasadra va nazaryeh tamsil aukoinas.pdf.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات