.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۱ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۱ منتشر شد

اندیشه دینی شماره 41فصلنامه اندیشه دینی شماره۴۱ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومرد

کتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

 

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱)؛                         

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

 

نظریه‌ی تفسیری نوپراگماتیسم……………………………………………………………………….

دکتر احمد واعظی     

فخر رازی بر سر دو راهی جبر و اختیار …………………………………………………………

دکتر احمد بهشتی                               علیرضا فارسی‌نژاد                                                    

روی‌کرد پدیدارشناسانه‌ی سید حیدرآملی و رودلف اتّو به «امرقدسی»………… 

فاطمه فرضعلی                        دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی                                   

بررسی تطبیقی خاستگاه و غایت رنج در آموزه‌های بودا و عهدین…………………   

دکتر مجتبی زروانی                                                      ندا خوشقانی 

جستاری در مقایسه‌ی میان ادله‌ی بقا و خلود نفس نزد افلاطون و متفکران مسلمان…………………………………………………………………………………………………………….

مهدی حسین زاده یزدی                                    دکتر مجتبی مصباح   

بررسی تطبیقی نظریهی تشکیک ملاصدرا و نظریهی تمثیل آکوئیناس……….. 

دکتر قاسم کاکایی                                                    منصوره رحمانی

تأثیر اندیشه‌ی ابن عربی در باب «ولایت» بر شیخ محمود شبستری با تکیه بر گلشن راز

دکتر زهرا ریاحی زمین                                               حسین طاهری

پیامد کلامی نظام معرفتی پسامدرن……………………………………………………………….

دکتر رمضان مهدوی آزادبنی

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات