.

خانه > تأليفات, مقاله ها > ماهیت و سرشت مکاشفه ی عرفانی از دیدگاه صدرالمتألهین

ماهیت و سرشت مکاشفه ی عرفانی از دیدگاه صدرالمتألهین

دکتر قاسم کاکایی (دانشیار دانشگاه شیراز)
دکتر عباس احمدی سعدی (استادیار دانشگاه شیراز)

اندیشه نوین دینی

چکیده
یکی از مسایل مهم در حوزه ی عرفان پژوهی در دو قرن اخیر مسأله ی ماهیت مکاشفه ی عرفانی است. این موضوع به صورت پراکنده در آثار حکما و عرفای مسلمان نیز مورد توجه قرار گرفته است.صدرای شیرازی نیز با رویکردی پیشینی و مبتنی بر آراء خود در نفس شناسی و جهان شناسی و با تأکید بر اصولی چون صیرورت اشتدادی نفس واتحاد آن با مدرکات خود، تجارب عرفانی را واقعیتی معرفت زا می داند که در اثر تزکیه ی باطنی – در سنتهای گوناگون دینی و در اعصار مختلف – برای آدمیان به وقوع پیوسته است .در بیانات ملا صدرا می توان به همان اوصافی دست یافت که برخی ذاتگرایان معاصر با رهیافت پسینی خود درباره ی مکاشفه ی عرفانی بدان رسیده اند، البته به استثنای خصیصه ی تناقض آمیزی. اغلب یا همه ی مکاشفات شخصی ملا صدرا از سنخ مکاشفه ی معنوی- در مقابل صوری- بوده یعنی مکاشفاتی که مشتمل بر آگاهی از حقایق کلی هستی است چنانکه او اصول حکمت متعالیه مانند اصالت و وحدت شخصی وجود رامحصول کشف و الهام غیبی می داند. با این همه شواهد و قراینی در آثار صدرالمتألهین هست که مبین ویژگیهای مشترک تجارب و مکاشفات عرفانی است و از این رو می توان وی را در زمره ی ذاتگرایان محسوب کرد.
mahiat va serecht mokashefeye erfani az didgah sadrol motahelin.pdf.pdf

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات