.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۹ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۹ منتشر شد

اندیشه دینی ۳۹

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۹ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی 

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومر

دکتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران 

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱)؛                         

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

جایگاه نور در حکمت اشراق……………………………………………….…………………………..

دکتر سیدمحمدعلی دیباجی     

مطالعه‌ی تطبیقی مدل تربیت دینی از دیدگاه صدرالمتألهین و اریک فروم ..

دکتر قاسم پورحسن                                            خدیجه هاشمی                                                    

واقع‌گرایی و ناواقع‌گرایی زبان دینی با تأکید بر آرای د.ز. فیلیپس و راجر تریگ……………………………………………………………………………………………………………….. 

دکتر امیرعباس علی‌زمانی                             محمدرضا قائمی نیک  

شرط علّی معرفت و قضایای حقیقیه و خارجیه ……………………………………………. 

دکتر عبدالرسول کشفی                                              احمد عبادی

بررسی و نقد دیدگاه تناقض باوری………………………………………………………………….

رحمان شریف‌زاده                                  دکتر سیدمحمدعلی حجتی

بررسی مسأله‌ی علیت ذهنی در فیزیکالیسم تحویل‌گرا و غیرتحویل‌گرا……….. 

دکتر علی سنایی

نقد و بررسی دلایل انقطاع عذاب جهنم از نظر ابن‌عربی و ملاصدر

سیداحمد ابوالبرکات دیباجی                             فاطمه گلی‌فروشانی

تحلیلی بر «شهود» در ساختار معرفتی کانت ………………………………………………………….

دکتر مجتبی سپاهی

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات