.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۷ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۷ منتشر شد

andishe 37

اندیشه دینی ۳۷

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۷ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومر

دکتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱)؛                         

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

مقالات فارسی

دیدگاه ملاصدرا در باب عصمت انبیا

دکتر رضا اکبری     عباسعلی منصوری

واقعگرایی علمی و گریزناپذیری نظریه های علمی

دکتر حسین شیخ رضایی     ابوتراب یغمایی

رویکردهای مختلف به مسألۀ شر در جهان بینی مولانا

صدیقه بحرانی     دکتر فاسم کاکایی

نقدی بر نظریۀ اصالت وجود و عینیت ماهیت

احمد شه گلی

رابطۀ قوۀ عاقله و مغز در آرای ابن سینا

دکتر فروغ السادات رحیم پور

هرمنوتیک و فهم معرفت تاریخی

دکتر سید ابوالفضل رضوی

مقالۀ انگلیسی

تحلیل انتقادی نظریۀ درونگرایانۀ چیزم

دکتر عباس یزدانی

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات