.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۶ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۶ منتشر شد

andisheh 36

اندیشه دینی ۳۶

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۶ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: دکترنعمت‌ ا… ریاضی
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومر

دکتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱)؛                         

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

مقالات فارسی

نقد و بررسی جایگاه علیت نفس در فلسفۀ جورج بارکلی

دکتر منوچهر صانعی   دکتر محمد سعیدی مهر   محمد علی محمدی


تجربۀ دینی و وحی نبوی

دکتر مجید صادقی   مجید یاریان


نوآوری های سهروردی

دکتر علی ارشد ریاحی   خدیجه قاسمی مقدم


بررسی تطبیقی وجود خارجی حرکت از نظر میرداماد و ملاصدرا

دکتر سعید نظری توکلی


نفی کلام در اندیشۀ غزالی

دکتر کیوان بلندهمتان


ملا صدرا و تحلیل عقلانی معاد جسمانی

محمدحسین دهقانی


مقالۀ انگلیسی


تلاقی مرتبۀ اول و تلاقی مرتبۀ دوم از مفهوم “ورزیدن”

دکتر سروش دباغ

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات