.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۱۰ منتشر شد

مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۱۰ منتشر شد

پژوهشنامه عرفان شماره 10

پژوهشنامه عرفان شماره ۱۰

این مجله با سردبیری دکتر قاسم کاکایی به صورت دو فصلنامه از سوی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر می شود و پذیرای مقالات علمی در زمینۀ عرفان اسلامی و عرفان تطبیقی است. این مجله از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجۀ علمی پژوهشی گردید. مشخصات و آدرس این مجله به قرار زیر است:

مدیر مسئول: دکترفاطمه طباطبایی

سردبیر : دکتر قاسم کاکایی

اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر محمدعلی آذرشب – استاد دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا اعوانی – استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر احمد بهشتی – استاد دانشگاه قم

دکتر شهرام پازوکی – دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر نجفقلی حبیبی- استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر مهدی دهباشی – استاد دانشگاه اصفهان

دکترفاطمه طباطبایی- استاد یار پژوهشکده امام خمینی

دکتر احد فرامرز قراملکی – استاد دانشگاه تهران

دکتر قاسم کاکایی – استاد دانشگاه شیراز

دکتر هادی وکیلی- استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

تلفن:۶۶۷۴۳۰۴۳-۰۲۱

فاکس:-۶۶۷۴۲۸۲۵

info@anjoman-erfan.ir

www.anjoman-errfan.ir

 

فهرست مقالات:

بررسی معرفت در حدیقۀ الحقیقۀ سنایی

منظر سلطانی     شهریار مشکین دائم هشی

 

تأثیر اعتقاد به توحید افعالی بر پذیرش جبر یا اختیار از نظر غزالی و ابن عربی

قاسم کاکایی      آمنه یزدان پناه

 

آسیب شناسی مکاشفات از منظر ابن عربی

محمدمهدی گرجیان     حسن غروی

 

تعامل خدا و انسان در مصیبت نامۀ عطار

مرتضی محسنی     سبیکه اسفندیار

 

دعوت به وحدت و نوعدوستی در ادبیات عرفانی

حسین نوین     نرگس مرادگنجه

 

انسان خودساخته و انسان خودشکوفا در آرای امام خمینی و آبراهام مزلو

هادی وکیلی     ملیحه ملکی

 

خداشناسی عطار و لوازم اخلاقی و شعائری آن

سید محمود یوسف ثانی     حسن مهدی پور

 

 

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات