.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۹ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۹ منتشر شد

اندیشه دینی 49

اندیشه دینی ۴۹

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۹  منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی

برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی

مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی

ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومرد

دکتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

 

روی‌کرد ذهنی‌گرا و معیارپذیری تفسیر
• علی فتحی      محمدباقر سعیدی روشن
بررسی نظریه‌ی «معرفت‌ناگرایی سیاسی» از منظر فیلسوفان غربی و متفکران مسلمان
• احمد واعظی
ماهیت خواب و رؤیا از نگاه فارابی‌، سهروردی و ابن عربی
• وحیده حداد محمد بیدهندی
تحلیلی از ویژگی‌های صفات افعال الاهی
• جعفر شانظری      مهدی منصوری
رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله‌ی شرور انسانی
• رضا نیرومند      مرتضی حسینی شاهرودی      سعید نظری توکلی
جایگاه مثل در نظام حکمت صدرایی
• محمود صیدی      محمد بنیانی
زهد از نگاه نیچه

• ابراهیم رضایی      علی کرباسی‌زاده اصفهانی
تأملاتی در تأویل‌گریزی تفکیکیان
• محمدحسن محمدی مظفر

تحول وجودی انسان در عهد جدید

اسماعیل علی خانی

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات