.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۷ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۷ منتشر شد

اندیشه دینی شماره 47

اندیشه دینی شماره ۴۷

فصلنامه اندیشه دینی شماره۴۷  منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی

برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی

مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی

ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومرد

کتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

بخش فارسی

مقالات فارسی

جهان‌های ممکن انضمامی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه ………………………..

مصطفی زالی           روح‌ا.. عالمی            مهدی قوام صفوی          

رابطه زبان دین و صدق…………………………………………………………………..…………………..

سیدمرتضی شاهرودی                             وحیده‌فخار نوغانی                                            

بررسی و مقایسه‌ی نظریه‌ی صدق و توجیه معرفت و جایگاه خدا در آن در نظام معرفت‌شناختی فیلسوفان صدرایی و دکارتی …………………………………………… 

قاسم کاکایی                                            حسن رهبر                                      

بررسی و نقد دیدگاه اریک فروم در باب گرایش انسان به دین …………………………   

طاهره قشقایی                                         حسین اترک  

مقایسه‌ی ایمان وحیانی ملاصدرا و ایمان فلسفی کارل یاسپرس………………………

لاله حقیقت                                              الهه زارع  

بهکتی(آیین پرستش عاشقانه) در هندوئیسم…………………………………………………….. 

سعید گراوند

حکمت خودی و فلسفه شرقی در نگاه اقبال لاهوری…………………………………….….

عزیز ا… سالاری

چکیده مقاله انگلیسی به فارسی…………………………………………………………………………

 

بخش انگلیسی

شک و عقلانیت: غزالی، هیوم و کانت…………………………………………………………………

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات