.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۶ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۶ منتشر شد

اندیشه دینی 46

اندیشه دینی ۴۶

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۶ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی

برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی

مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی

ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومرد

کتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

بررسی و نقد نظریه‌ی حسن و قبح شرعی امام الحرمین جوبینی……………………..
دکتر محسن جوادی امیر قربانی
سازگارگرایی پلی بین جبرگرایی و اختیار…………………… ……………………………………
دکتر زهرا خزاعی فاطمه تمدن
عرفان در ایران: جایگاه عرفان و تصوف و تعلیم و ترویج آن در ایران معاصر ……
دکتر محمد فنایی اشکوری
تبیین وجودی اصل امتناع تناقض……………… ……………………………………………………..
دکتر محمد بنیانی
دین و دنیا: بررسی نگرش‌های متفاوت ادیان به دنیا………………………………………….
دکتر علی‌رضا شجاعی زند
نوآوری‌های ابن‌سینا در مسأله‌ی علیت……………………………………………………………….
دکتر احمد بهشتی دکتر محسن ایزدی محمودرضا میرزاجانی
تبیین آیات عتاب با توجه به آموزه‌ی عصمت پیامبر(ص) از دیدگاه ملاصدرا…..
رضا نیرومند الهام محمدزاده
چکیده مقاله انگلیسی به فارسی…………………………………………………………………………

بخش انگلیسی
توجیه معرفت‌شناختی ادراک بی‌واسطه‌ی خداوند از دیدگاه فلسفه‌ی ملاصدرا…….

دکتر عباس یزدانی

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات