.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۵ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۵ منتشر شد

اندیشه دینی 45

اندیشه دینی ۴۵

فصلنامه اندیشه دینی شمار۴۵ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی

برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی

مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی

ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومرد

کتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

نقش اجتماعی دین از دیدگاه ابن‌سینا ………………………………………………………………

دکتر حمید پارسانیا                                                    فاطمه کاظمی         

بررسی دیدگاه کارل بارت در باب الاهیات نوارتدوکسی ……………….…………………..

محبوبه وحدتی پور                                              دکتر سیدعلی حقی                                                   

در جست‌و جوی امر قدسی: چیستی امر قدسی در میان سنت‌گرایان با تأکید بر آرای رنه گنون، فریتهوف شوان و سیدحسین نصر………………………………………… 

دکتر بیوک علیزاده                                            محمدرضا قائمی نیک                                     

رابطه‌ی خدا و جهان در آینه‌ی عقل و وحی ……………………………………………………..   

دکتر عبدالعلی شکر

بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفان…………………………………………………

دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی                          فاطمه فرضعلی

نقش معرفت برتر در نیل به نجات از دیدگاه اوپانیشادها…………………………………… 

دکتر سعید گراوند

رستاخیز در عهد عتیق و عهد جدید………………………………………………………..

دکتر فروغ رحیم‌پور

روی‌کرد دو نظام سینوی و صدرایی در چالش مطابقت………………………………

محمد نجاتی

بخش انگلیسی

 

علم حضوری نفس از دیدگاه شیخ اشراق و محقق دوانی……………………….

دکتر ابراهیم رضایی

 

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات