.

خانه > مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۴ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۴۴ منتشر شد

اندیشه دینی 44

اندیشه دینی ۴۴

فصلنامه اندیشه دینی شماره  ۴۴منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

 

دکتر غلامحسین دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر ونسان برومرد

کتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استادیار دانشگاه شیراز

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱

E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.i

ملاک‌ها و ویژگی‌های مکتب کلام فلسفی در شیعه با روی‌کرد به آثار فیاض لاهیجی………………………………………………………………………………………………………………..

دکتر مجید صادقی‌ حسن‌آبادی                             حمید عطایی نظری         

دل سوخته به روایت عقل پخته: مرد برهان در وادی عرفان……………………………..

علیرضا میرزایی                                                  

فلسفه‌ی قاره‌ای و تأثیر آن بر فلسفه‌ی تعلیم و تربیت……………………………………… 

دکتر طیبه توسلی                                   

متافیزیک ارسطو و ابن‌سینا در تقابل با دیدگاه مُثُل………………………………………….   

محمدعلی تیوای

تحلیلی از نظریه‌های ترکیبی در اخلاق اسلامی: بررسی موردی نظریه‌ی مصباح یزدی و سروش………………………………………………………………………………………..

دکتر جهانگیر مسعودی                                               زهرا آل سیدان

بررسی تجرد نفس از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا ……………………………………………… 

دکتر قاسم کاکایی                                                            نجمه بی‌تعب

ابهاماتی پیرامون نظریۀ معاد جسمانی صدرا

دکتر زهرا مصطفوی

تأثیر پدیری ساحت عقیدتی از ساحتهای غیر عقیدتی

دکتر زهرا(میترا) پورسینا

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات