.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۲ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۲ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره 32

اندیشه دینی شماره ۳۲

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۲ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: دکترنعمت‌ ا… ریاضی
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر ونسان برومر

دکتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر سید علی اکبر حسینی

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استاد دانشگاه شیراز

استادیار دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه شیراز

استادیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱)؛                         E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

فهرست:

بررسی شکاف بین نظر و عمل اخلاقی از دیدگاه ارسطو

دکتر محسن جوادی، علیرضا صیادنژاد

ویتگنشتاین و نگریستن از وجه ابدی

دکتر سروش دباغ، مرتضی عابدینی فرد

علم و دین در آرای علوم‌اجتماعی: از تعارض تا تعامل

دکتر مجید موحد، احسان حمیدی‌زاده

آفرینش حوا از دیدگاه قرآن

الهه وکیلی، دکتر محمد محمدرضایی

کاوشی در رابطه با ایمان و معرفت فلسفی

دکتر نعمت‌الله بدخشان، دکتر محمد مزیدی، دکتر سعید رحیمیان

روش شناسی مطالعات میان رشته‌ای در تفسیر قرآن

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی

بررسی نقش‌های معرفت‌شناختی اصل عدم تناقض در فلسفه ارسطو

حسن عبدی

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات