.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۳ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۳ منتشر شد

فصلنامه اندیشه دینی شماره ۳۳ منتشر شد. این فصلنامه در زمینه فلسفه و کلام، یه سر دبیری دکتر قاسم کاکایی، از سوی دانشگاه شیراز منتشر می شود و دارای درجه علمی-پژوهشی از سوی وزارت علوم است. مقالات این شماره و اطلاعات مربوط به این مجله به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسؤول: دکترنعمت‌ ا… ریاضی
سر دبیر: دکتر قاسم کاکایی
برگردان انگلیسی: دکتر قاسم کاکایی
مدیر داخلی: نورجهان راستی عمادآبادی
ویراستار ادبی: مسعود رهبری

هیأت تحریریه:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر احمد احمدی

دکتر ونسان برومر

دکتر دیوید بورل

دکتر شهرام پازوکی

دکتر محمد مهدی جعفری

دکتر محسن جوادی

دکتر ویلیام چیتیک

دکتر سید علی اکبر حسینی

دکتر علی محمد ساجدی

دکتر قاسم کاکایی

دکتر عبدالرسول کشفی

دکتر سید حسین نصر

دکتر محمد یوسف نیری

استاد دانشگاه تهران

استاد دانشگاه تهران

استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج

استاد دانشگاه نوتردام آمریکا

دانشیار انجمن حکمت و فلسفه

استاد دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه قم

استاد دانشگاه دولتی نیویورک

استاد دانشگاه شیراز

استادیار دانشگاه شیراز

دانشیار دانشگاه شیراز

استادیار دانشگاه تهران

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

استاد دانشگاه شیراز

ناظر امورفنی، حروفچینی رایانه‌ای و چاپ: نورجهان راستی عمادآبادی

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه شیراز

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی ۷۱۹۴۵، ص. پ.۱۱۱۹، تلفن: ۶۱۳۴۲۸۸ و ۶۴۶۰۳۷۷ (۰۷۱۱) دورنگار:۶۴۶۰۳۷۷ و ۶۱۳۱۱۱۶ (۰۷۱۱)؛                         E-Mail:andisheh@rose.shirazu.ac.ir

فهرست:

شیر را بچه همی ماند بدو (به یاد شادروان دکتر سید علی اکبر حسینی)

دکتر محمدیوسف نیری

بخش فارسی

مقالات فارسی

تحویلی نگری در تعریف دین، از دیدگاه دین پژوهان معاصر غرب………………..

دکتر احد فرامرز قراملکی                                           سعیده سیاری

روش اصل موضوعی و روایت پلانتینگا از برهان آنسلم…………………………………..

فاطمه نام‌آور                                                دکتر عبدالرسول کشفی

نقد دیدگاه آنتونی فلو در باب معناداری گزاره های دینی………………………………

بهمن اکبری

مقایسه‌ی دیدگاه اصالت وجودی صدرا و دیدگاه اگزیستانسیالیستی یاسپرس در باب خدا ……………………………………………………………………………………………………..

دکتر لاله حقیقت                                                                الهه زارع

الگوی روابط انسانی در تربیت دینی با تأکید بر سیره‌ی امام حسین(ع)……….

دکتر رضاعلی نوروزی                                                 راضیه بدیعیان

شفاعت از دیدگاه صدرالمتألهین ……………………………………………………………………

عباس فنی اصل

چکیده مقاله انگلیسی به فارسی………………………………………………………………

بخش انگلیسی

مقاله انگلیسی

بررسی و ریشه‌یابی مفهوم استعلا در فلسفه‌ی ملاصدرا و هایدگر………………....

دکتر رضا اکبریان                                                      حسین زمانی‌ها

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات