.

خانه > رویدادها, مجله اندیشه دینی > فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه دینی به مدت چهار سال تمدید اعتبار شد

فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه دینی به مدت چهار سال تمدید اعتبار شد

مجله اندیشه دینی

فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه دینی از سوی دانشگاه شیراز و به سر دبیری دکتر قاسم کاکایی منتشر می شود. این نشریه به حوزۀ فلسفه و کلام اختصاص دارد و تا کنون بیست و سه شماره از آن منتشر شده است. اخیرا از سوی وزارت علوم، اعتبار علمی – پژوهشی این مجله به مدت چهار سال دیگر، یعنی تا بهمن ۱۳۹۰ تمدید شد.

مطالب موجود با عبارات مشترک
این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات