.

خانه > مجله اندیشه دینی > مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۶ منتشر شد

مجله پژوهشنامه عرفان شماره ۶ منتشر شد

پژوهشنامه 6

پژوهشنامه ۶

این مجله با سردبیری دکتر قاسم کاکایی به صورت دو فصلنامه از سوی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر می شود و پذیرای مقالات علمی در زمینۀ عرفان اسلامی و عرفان تطبیقی است.  این مجله از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجۀ علمی پژوهشی گردید. مشخصات و آدرس این مجله به قرار زیر است:

مدیر مسئول: دکترفاطمه طباطبایی

سردبیر : دکتر قاسم کاکایی

اعضا هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر آذرشب – استاد دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا اعوانی – استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر احمد بهشتی – استاد دانشگاه قم

دکتر شهرام پازوکی – دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دکتر نجفقلی حبیبی- استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر مهدی دهباشی – استاد دانشگاه اصفهان

دکترفاطمه طباطبایی- استاد یار پژوهشکده امام خمینی

دکتر احد فرامرز قراملکی – استاد دانشگاه تهران

دکتر قاسم کاکایی – استاد دانشگاه شیراز

دکتر هادی وکیلی- استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

تلفن:۶۶۷۴۳۰۴۳-۰۲۱

فاکس:-۶۶۷۴۲۸۲۵

info@anjoman-erfan.ir

www.anjoman-erfan.ir

فهرست مقالات:

تأملی در نگرش فیض کاشانی به عرفان و تصوف

علی اشرف امامی

علی اکبر چناری

فقه و عرفان، ضرورت رهیافت عرفانی به فقه و آیات الأحکام

شهرام پازوکی

محمد نصیری

زبان به مثابۀ میانجی تجربۀ پدیدارشناسی-هرمنوتیکی حس در تقسیم مشاهدات ابن عربی

سید مرتضی حسینی شاهرودی

مهدی صادقی

علیت و اختیار از منظر ابن عربی و اسپینوزا

سید صدرالدین طاهری

سید یحیی موسوی

تحلیل جایگاه جلاء و استجلاء در عرفان اسلامی

قاسم کاکایی

محمد ملکی

تأملی در چیستی خاموشی ضمیر

قربان ولیئی محمد آبادی

این مطلب را منتشر کنید:
Facebook Twitter Linkedin Email

Captcha Captcha Reload


برخی از رویدادها

برخی از تألیفات